Chức năng, nhiệm vụ

1094 18/09/2017 08:17 SA ADMIN

KHOA CƠ BẢN CÓ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo; Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; tham mưu đề xuất với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng; tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

 - Tham mưu thực hiện công tác quản lý hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý; quản lý máy móc, phương tiện phục vụ cho dạy và học của khoa; quản lý việc đánh giá, xếp loại giáo viên trong khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị.