Chức năng, nhiệm vụ

1052 18/09/2017 08:17 SA ADMIN

Khoa Các môn chung

I. CHỨC NĂNG CỦA KHOA CÁC MÔN CHUNG
       Khoa Các môn chung có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, giáo trình, định hướng phát triển ngành nghề đào tạo, đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong chương trình đào tạo.

II. NHIỆM VỤ CỦA KHOA CÁC MÔN CHUNG
       1. Phối hợp với Phòng Đào tạo nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành khoa phụ trách theo hướng nâng cao năng lực thực hành cho HSSV, đáp ứng nhu cầu xã hội.
       2. Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo.
       3. Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học – công nghệ vào giảng dạy.
       4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo các môn khoa phụ trách.
       5. Quản lý chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng dạy, học các môn học do khoa phụ trách.
       6. Quản lý công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh trong khoa.
       7. Quản lý máy móc, phương tiện phục vụ cho dạy và học của khoa.
       8. Quan hệ với các doanh nghiệp để hỗ trợ HSSV đi thực tập.
       9. Tư vấn tâm lý và nghề nghiệp cho HSSV.
       10. Quản lý việc đánh giá, xếp loại giáo viên trong khoa.
       11. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dự giờ lẫn nhau để học tập, rút kinh nghiệm.
       12. Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi do trường, Sở và Bộ tổ chức.
       13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.